Disclaimer

1. Definities
Bezoeker = degene die de website van het Schielandshuis (SLH) bezoekt (schielandshuis.nl)
Informatie = gegevens, inlichtingen, materialen, documenten, bestanden, enz. die op de SLH website worden aangeboden.
SLH = Het Schielandshuis te Rotterdam, Nederland.
SLH website = de website van SLH, zowel in het Nederlands als in andere talen; dit omvat alle pagina’s van de site.
Sitevoorwaarden = deze voorwaarden, die op het bezoeken van de SLH website van toepassing zijn.

2. Toepasselijkheid
2.1 Door het bezoeken of op andere wijze gebruikmaken van de website van SLH komt er een overeenkomst tussen de Bezoeker en SLH tot stand. Op de overeenkomst zijn deze Sitevoorwaarden van ANVV met uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere voorwaarden, van toepassing.
2.2 De Bezoeker moet deze Sitevoorwaarden aanvaarden; indien de Bezoeker deze Sitevoorwaarden niet aanvaardt, heeft de Bezoeker niet het recht de SLHwebsite te bezoeken of daarvan op enigerlei wijze gebruik te maken.
2.3 SLH heeft het recht de Sitevoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

3. Eigendoms- en gebruikersrechten
3.1 Alle Informatie, die op de SLH website wordt aangeboden, is en blijft eigendom van SLH of van leveranciers van SLH. De Informatie is beschermd door rechten van het industriële en intellectuele eigendom (bijvoorbeeld auteursrechten) en de Bezoeker heeft uitdrukkelijk niet het recht de informatie te verhandelen, te reproduceren, openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken op de hiervoor genoemde rechten.
3.2 De Bezoeker of een derde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SLH -anders dan door middel van een zogenoemde hyperlink- een koppeling of gateway aan te brengen tussen de SLH website en enige andere, welke dan ook, (internet)site, (meta) search engine of computernetwerk.
3.3 SLH heeft te allen tijde het recht om een partij (zonder opgave van redenen) toegang tot de SLH website te ontzeggen en om daartoe technische voorzieningen te treffen.

4. Aansprakelijkheid
4.1 SLH staat er niet voor in dat de Informatie steeds juist en volledig is; SLH is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor onduidelijkheden, fouten, of onjuistheden.
4.2 De Bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruiken van de Informatie en de Bezoeker zelf zal de Informatie op juistheid toetsen, indien dat voor de Bezoeker van belang is.
4.3 SLH is nooit aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg of in verband met het gebruiken van de Informatie.
4.4 SLH staat er niet voor in dat de Informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en SLH vrijwaart de Bezoeker of derden niet terzake.
4.5 SLH is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor informatie, internetsites, enz. van derden, ook als deze verkregen of benaderd kunnen worden via hyperlinks en dergelijke via de SLH website.
4.6 Indien via de SLH website transacties tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is SLH op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Sitevoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en SLH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

5. Toepasselijkheid recht en geschillen
5.1 Elke overeenkomst tussen de Bezoeker en SLH wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de te Rotterdam, Nederland, bevoegde rechter.
5.2 Indien deze Sitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde Sitevoorwaarden (of een gedeelte daarvan) en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.